Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга сукцесивног рекламирања Лутрије РС путем агенција за маркетинг на ТВ станицама

31. март 2016.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем отвореног поступка, за избор најповољнијег понуђача за сукцесивну набавку услуге рекламирања путем агенција за маркетинг на ТВ станицама . Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

Број:  1729-01/16

Бања Лука, 30.03.2016. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-27-3-8/16, за лот бр. 1 за набавку услуге сукцесивног рекламирања Лутрије РС путем агенција за маркетинг на ТВ станицама, објављеног на веб порталу јавних набавки и у „Службеном гласнику БиХ“, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

            Најповољнији понуђач по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-27-3-8/16, за лот бр. 1 за набавку услуге сукцесивног рекламирања Лутрије РС путем агенција за маркетинг на ТВ станицама,  које је објављено на порталу јавних набавки 02.03.2016. године и у „Службеном гласнику БиХ“ 04.03.2016. године у броју 15/16,  је предузеће „AQUARIUS“ д.о.о. Бања Лука.

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем отвореног поступка обавјештењем о набавци бр. 662-1-2-27-3-8/16, за лот 1- набавка услуге сукцесивног рекламирања Лутрије РС путем агенција за маркетинг на ТВ станицама.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем отвореног поступка, уговорни орган види у члану 14 став 4 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке већа од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Дана 02.03.2016. године објављено је обавјештење о набавци  на порталу јавних набавки, а 04.03.2016. године у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 15/16

У термину остављеном за пријем понуда, пристигло је укупно двије ( 2 )  понуде.

Јавно отварање понуда одржано је 23.03.2016. године.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила прегледу и оцјењивању приспјелих понуда.

Приликом оцјене понуде понуђача „SUPPORT MARKETING CENTAR“ д.о.о. Бања Лука Комисија за набавку је установила да је понуђач приликом израчуна просјечног агенцијског попуста начинио рачунску грешку. Том приликом је навео да је просјечан агенцијски попуст 36,97 %. Комисија за набавку је провјером установила да је просјечан агенцијски попуст 36,66 %, те је у скалду са чланом  17  Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда ( „Службени гласник БиХ“ бр. 90/14 ) исправила рачунску грешку и упутила понуђачу Захтјев за прихватање исправке рачунске грешке ( акт бр. 1681-04/16 од 25.03.2016. године упућен путем поште препорученом пошиљком ) како би наставила поступак оцјене понуда.

У року остављеном за прихватање исправке рачунске грешке, понуђач „SUPPORT MARKETING CENTAR“ д.о.о. Бања Лука није доставио писмено изјашњење, те је Комисија за набавку одбацила понуду  понуђача „SUPPORT MARKETING CENTAR“ д.о.о. Бања Лука, тј. дисквалификовала је из даљег поступка оцјене понуда.

Након што је понуда понуђача „SUPPORT MARKETING CENTAR“ д.о.о. Бања Лука одбачена, Комисија за набавку констатује да је у поступку набавке запримљена  једна понуда која у потпуности задовољава све захтјеве из тендерске документације. Комисија сматра да је задовољена конкуренција јер је обавјештење о набавци објављено на порталу јавних набавки и у „Службеном гласнику БиХ“, а тендерска документација је била на сајту уговорног органа доступна свим заинтересованим понуђачима и на порталу јавних набавки.

Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне услуге, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „AQUARIUS“ д.о.о. Бања Лука из разлога јер је тај понуђач доставио понуду у скалду са условима из тендерске документације.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 1 Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

 

Директор

Рајко Радовановић