Уговор о сукцесивној купопродаји канцеларијског материјала

6. април 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за сукцесивну набавку канцеларијског материјала , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа директор Рајко Радовановић, као купац (у даљем тексту: Купац), с једне стране и

2. “ GRAFO-KOMERC” д.о.о. Бања Лука , Ул. Војводе Момчила бр. 6 Бања Лука, ЈИБ: 4400808480002, кога заступа директор Јован Батар, као продавац ( у даљем тексту: Продавац ) с друге стране

су дана 04.04.2016.године закључили сљедећи

УГОВОР
О КУПОПРОДАЈИ

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивна купопродаја канцеларијског материјала за потребе Купца, a на основу проведног поступка јавне набавке путем поступка Конкурентског захтијева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-21-3-4/16 за ЛОТ бр. 1 – сукцесивна набавка канцеларијског материјала, упућеног понуђачима 29.01.2016. године, и избора Продавца као најповољнијег понуђача, чија Понуда бр. 0035-2/16 од 15.02.2016. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.

ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне старне су сагласне да се се канцеларијски материјал набавља по цијенама датим у Понуди продавца бр. 0035-2/16 од 15.02.2016. године, а за артикле који нису наведени у понуди по важећем цјеновнику.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Купац се обавезује да ће плаћање извршити на основу фактуре Продавцa, одгођено на жиро рачун у року од тридесетпет ( 35 ) дана од дана испостављања фектуре за испоручену робу.

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се роба испоручује сукцесивно зависно од потреба Купца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама.
Рок извршења услуге је један дан накона наруџбе.

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ

Члан 5.

Купац односно лице које он одреди ће вршити квантитативан пријем робе приликом испоруке.
Продавац одговара за квалитет испоручене робе сагласно важећим прописима и стандардима.

Уколико се установи да роба не одговара стандардима и договореном квалитету, Купац ће исту издвојити и о томе обавијестити Продавца.

Члан 6.

Утврђене рекламације квалитета и квантитета испоручене робе Купац je дужан уважити одмах или најкасније наредног дана.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Продавац приликом вршења услуга из члана 1. овог Уговора не придржава утврђених цијена, рокова испоруке и договореног квалитета и квантитета, Купац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварно надлежног суда у Бањој Луци.

Члан 9.

Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана почев од дана закључивања.

Члан 10.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.
За Продавца
Директор
Јован Батар

За Купца
Директор
Рајко Радовановић

Извршни директор за
финансијско рачуноводствене послове
Драгољуб Бјељац