Одлука о стављању ван снаге правила лутријске игре на срећу експрес срећка „Хороскоп“

13. април 2016.

Члан 1.

Стављају се ван снаге Правила лутријске игре на срећу експрес срећка „Хороскоп“- серија 001,

број 3921-УП/15 од 05.08.2015. године, одобрена од стране Републичке управе за игре на срећу, Рјешење о сагласности број 06/4-463-2417/15 од 19.08.2015. године.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Независним новинама.

О б р а з л о ж е њ е

Правила лутријске игре на срећу експрес срећка „Хороскоп“ – серија 001, број 3921-УП/15 од 05.08.2015. године, донесена од стране Управе Предузећа, одобрена од стране Републичке управе за игре на срећу Рјешењем о сагласности број 06/4-463-2417/15 од 19.08.2015. године, стављају се ван снаге због немогућности штампарије да испуни услове квалитетног штампања, а што је видљиво из Записника комисије за квалитативни и квантитативни пријем инстант и експрес срећки број 1799/16 од 04.04.2016. године и број 1800/16 од 04.04.2016. године.

                                                                                                             Предсједник

        Управе Предузећа

                                                                                                        Рајко Радовановић