ОДЛУКA о сазивању Једанаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

15. април 2016.

I

Сазива се Једанаеста редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 19.05.2016. године (четвртак) у Привредној комори РС (мала сала) у Бањој Луци, у улици Ђуре Даничића I/II, са почетком 12.00 часова.

II

За сједницу је предвиђен сљедећи:

 

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.      Избор радних тијела Скупштине:

– предсједавајућег Скупштине,

– Комисије за гласање,

– записничара и два акционара који овјеравају записник;

2.      Разматрање и усвајање записника са Десете редовне сједнице Скупштине акционара;

3.      Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2015. годину и Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2015. годину;

4.      Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2015. године;

5.      Доношење Одлуке о покрићу губитка Предузећа из 2015. године;

6.      Разматрање и усвајање Плана пословања за 2016. годину са програмом инвестиција;

7.      Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2015. годину;

8.      Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2015. годину;

9.      Доношење  Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука;

10.  Доношење Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање три члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука;

11.  Доношењe Одлуке о именовању Комисије за избор члановa Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;

12.  Остала питања.

 

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 26.05.2016. године с почетком у 12.00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 09.05.2016. године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09.00 до 15.00 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XI  редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у двa дневна листа на територији Републике Српске.

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                          Предсједник

Надзорног одбора

                                                                                                                         Растко Вуковић

Материјали за 11. скупштину акционара