Уговор о сукцесивном пружању услуге рекламирања Лутрије РС преко ТВ и радио станица

18. април 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем отвореног поступка , за сукцесивну пружање услуге рекламирања Лутрије РС преко ТВ и радио станица , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. ЛУТРИЈА Републике Српске а.д. Бања Лука,Ул. Цара Лазара 29. МБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, кога заступа директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. ,,AQUARIUS” д.о.о. Бања Лука, Ул. Краља Петра II бр. 17, ЈИБ 4400907970003, жиро-рачун 5520000000337138, кога заступа директор Бранкица Јанковић, као извршилац ( у даљем тексту: Извршилац) с друге стране

су дана 15.04.2016. године, закључили следећи

УГОВОР
О РЕКЛАМИРАЊУ ЛУТРИЈЕ РС А.Д. БАЊА ЛУКА ПУТЕМ
АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ НА ТВ И РАДИО СТАНИЦАМА

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је сукцесивно пружање услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем агенција за маркетинг на ТВ и радио сатницама за 2016. годину , а након проведеног поступка јавне набавке путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-27-3-8/16, објављеног на веб порталу јавних набавки 02.03.2015. године и у «Службеном гласнику БиХ» бр. 15/16, те избора Извршиоца као најповољнијег понуђача, чија Понуда и достављена документација чине саставни дио овог уговора.
ЦИЈЕНА

Члан 2.

Уговорне стране су се споразумјеле да се рекламирање из члана 1. овог уговора врши по цијенама достављеним у понуди Извршиоца, тј. по званичним цјеновницима ТВ и радио станица умањеним за понуђене проценте које је понудио Извршилац.
У цијену услуге рекламирања из члана 1 овог Уговора није урачуната цијена услуге агенције , која укључује закуп простора на понуђеним медијима, медија планирање и извјештавање о медијској раелизацији, а која за услуге рекламирања на ТВ станицама ( ЛОТ бр. 1 ) износи 550,00 КМ без ПДВ-а ( словима: петстотинапедесет 00/100 КМ ), а за услуге рекламирања на радио станица ( ЛОТ бр. 2 ) износи 55,00 КМ без ПДВ-а ( словима: педесетпет 00/100 КМ ).
У случају промјене цијена , уколико дође до званичне промјене цијена од стране медија ( ТВ и радио станица ), Извршилац посла је обавезан писменим путем доставити званичан цјеновник Наручиоцу посла. Уколико цијене из овог става не би одговарале Наручиоцу посла, исти има право раскида Уговора у складу са чланом 5. овог Уговора.
ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити на основу фактуре Извршиоца у року од стотинудвадесетједан ( 121 ) дан по реализацији наруџбе.

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се рекламирање врши сукцесивно, зависно од потреба Наручиоца, а што ће се дефинисати појединачним наруџбеницама, за вријеме трајања уговора.

Рок извршења посла је пола ( 1/2 ) дана по достављању наруџбе.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да уколико се Извршилац приликом пружања услуга не придржава утврђених цијена, рокова и договореног квалитета и квантитета наручених услуга, Наручилац може једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 7.

Уговор се закључује на одређено вријеме тј. на период од годину дана и важи од 16.04.2016. године, уз могућност раскида истог, а примјеном члана 5. овог Уговора.

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

За Извршиоца
Директор
Бранкица Јанковић

 

За Наручиоца
Директор
Рајко Радовановић

В.д. Извршног директора за
маркетинг и комерцијалу
Дијана Врховац