Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку 25 лутријских терминала

20. април 2016.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева, за избор најповољнијег понуђача за набавку 25 лутријских терминала . Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  2070-01/16

Бања Лука, 19.04.2016. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-64-3-10/16 упућеног понуђачима 01.04.2016. године и истовремено објављеног на веб порталу јавних набавки, за набавку двадесетпет ( 25 ) лутријских терминала, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

            Најповољнији понуђач за набавку двадесетпет ( 25 ) комада лутријских терминала је предузеће „ОПТИМА  ИТ“ д.о.о. Мостар – Подружница Бања Лука.

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за сукцесивну набавку конкретне робе са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева за набавку двадесетпет ( 25 ) комада лутријских терминала.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.

Позив за достављање понуда упућен је 01.04.2016. године на четири  адресе понуђача и истовремено објављено је обавјештење о набавци бр. 662-7-1-64-3-10/16 на порталу јавних набавки.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна ( 1 )  понуда.

Јавно отварање понуда одржано је 18.04.2016. године.

Комисија за набавку је приступила оцјени понуде.

Понуђач је доставио лутријски терминал, у складу са условом из тендерске

докумнетације, којег је Комисија за набавке тестирала.

Након тестирања, ,Комисија је утврдила да је понуђени терминал компатибилан са Авалон терминалским софтвером и да остале техничке карактеристике терминала у потпуности одговарају условима из тендерске документације.

Комисија за набавку је утврдила да понуда понуђача „ОПТИМА  ИТ“ д.о.о. Мостар – Подружница Бања Лука испуњава формалне услове из тендерске документације и услове које је поставио уговорни орган по питању техничких карактеристика лутријских терминала.

Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне робе, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „ОПТИМА  ИТ“ д.о.о. Мостар – Подружница Бања Лука из разлога јер је тај понуђач испунио све постављене услове и понудио је цијену која је у границама процијењене вриједности набавке.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 5 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 5 Закона о јавним набавкама БиХ ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Рајко Радовановић