Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“ серија 007

16. јун 2016.

Члан 1.

Одређује се 17.06.2016. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „Спорт“ серија 007, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“ – серија 007, која су објављена у Независним новинама дана 15.06.2016.године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 17.06.2017. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 16.08.2017.

године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 17.06.2016. године, a објављује у Независним новинама.

 

 

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                              Управе Предузећа

                                                                                                                              Рајко Радовановић