Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „JACK POT“-серија 001

19. октобар 2016.

 

Члан 1.

Одређује се 20.10.2016. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „JACK POT“-серија 001“, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант     срећка„JACK POT“-серија 001“, која су објављена у Независним новинама дана 12.10.2016.године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 20.10.2017. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 19. 12.2017.

године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  у Независним новинама.

 

 

                                                                                                                               Предсједник

                                                                                                                              Управе Предузећа

                                                                                                                              Рајко Радовановић