Уговор о изради и постављању киоска на локацији у Градишци

4. новембар 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за набавку новог киоска на локацији у Градишци , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1.      ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа  директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и
2.  ИНТЕР – МЕТАЛ  д.о.о. Бања Лука , Улица Деспота Стефана Лазаревића бб. Бања Лука, ЈИБ 4400870790000, жиро-рачун: 562-099-00004256-45, кога заступа директор Кнежевић Добривоје, као извођач радова ( у даљем тексту: Извођач  радова) с друге стране

 

Закључили су дана  04.08.2016. године сљедећи

 

УГОВОР О ИЗРАДИ И ПОСТАВЉАЊУ КИОСКА
НА ЛОКАЦИЈИ У ГРАДИШЦИ

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

            Предмет овог уговора је израда и постављање новог киоска, без бетонскe основe, у складу са пројектном документацијом и тендерском документацијом на локацији у Градишци, угао улице Лепе Радић и Видовданске , a на основу  Конкурентског захтјева бр. 06 – 159, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-1-95-3-11/16   објављеном на порталу јавних набавки 13.07.2016. године и истовремено упућеног понуђачима, те избора најповољнијег понуђача ( Извођач радова ) чија  понуда бр. 31/16 од 21.07.2016. год.  и достављена документација чине саствани дио овог Уговора.

 

ЦИЈЕНА

Члан 2.

            Уговорне стране су се споразумјеле да укупна цијена за израду и постављање новог киоска без бетонске основе из члана 1 овог Уговора  износи  8.295,00 КМ

( словима: осамхиљададвијестотинедеведесетпет  00/100) без урачунатог ПДВ-а,

У цијену новог киоска су урачунати превоз, постављање и монтажа новог киоска, као и уклањање и транспорт старог киоска на локацију у Бањој Луци који одреди Наручилац

 

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

            Наручилац  се обавезује да ће извршити плаћање цјелокупног износа за израду и постављање новог киоска  у року од  петнаест ( 15 ) дана након завршетка радова, а по достављеној и овјереној фактури за испоруку и монтажу новог киоска из члана 1 овог Уговора.

 

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК  ИСПОРУКЕ

Члан 4.

            Мјесто испоруке и постављања киоска из члана 1 овог Уговора је локацијa у Градишци,  угао улица Лепе Радић и Видовданске.

Рок израде  је дванаест ( 12 ) дана по потписивању уговора, а рок постављања киоска је 3 дана од испуњења услова за постављање киоска.

 

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА

Члан 5.

            У циљу доказивања уговореног квалитета радова, Извођач је дужан извршити сва потребна атестна испитивања, према прописима и стандардима за ову врсту послова и доставља их Наручиоцу посла на његов захтјев. Трошкови ових испитивања сноси Извођач радова.

Извођач радова се обавезује да ће израдити киоск у складу са пројектном докумантацијом и техничким карактеристикама датим у тендерској документацији. Извођач гарантује за квалитет и функцију изведених радова .

Извођач радова се обавезује да ће стари киоск уклонити са предметне локације, непосредно прије постављања новог киоска, те исти допремити у Бању Луку на локацију коју одреди Наручилац.

 

ГАРАНТНИ РОК

Члан 6.

            Гарантни рок износ 24 мјесеца од дана преузимања киоска од стране Наручиоца посла.

 

Члан 7.

            Уколико се појави проблем квалитета и функције код изведених радова, за вријеме трајања гарантног рока, Извођач је обавезан да одмах, а најкасније у року од 5 дана приступи отклањању истих.

 

РАСКИД УГОВОРА

Члан 8.

            Уговорне стране су сагласне да уколико се  Извођач радова приликом  вршења радова из члана 1. овог Уговора  не придржава утврђених цијена, рокова испоруке и договореног квалитета, Наручилац може једнострано раскинути  овај уговор са отказним роком од седам дана.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

            Евентуалне спорове који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

 

Члан 10.

            Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За  Извођача радова

Директор

Кнежевић Добривоје

 

 

За Наручиоца

Директор

Рајко Радовановић

 

В.д. Извршног директора за

маркетинг и комерцијалу

Дијана Врховац