Уговор о набавци услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава

4. новембар 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем позива за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, за сукцесивну набавку услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1.      ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д., Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа  директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и
2.      ,,АQUARIUS” д.о.о. Бања Лука, Ул. Краља Петра II бр. 17 Бања Лука, ЈИБ 4400907970003, жиро-рачун 552-000-00003371-38, кога заступа директор Бранкица Јанковић, као извршилац ( у даљем тексту: Извршилац ) с друге стране

 

су дана 27.07.2016. године закључили сљедећи

 

УГОВОР
О НАБАВЦИ УСЛУГА ИЗБОРА, КРЕИРАЊА И ИЗРАДЕ

ПРОПАГАНДНИХ СРЕДСТАВА

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

            Предмет овог уговора је сукцесивно пружање услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава за потребе Наручиоца,  a на основу процедуре јавне набавке путем  Позива за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама,  упућеног понуђачима  дана 30.06.2016. године  и избора Извршиоца као најповољнијег понуђача,чија   Понуда бр.  127-07/16 од 04.07.2016. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.

ЦИЈЕНА

Члан 2.

            Уговорне старне су сагласне да се услуге избора,креирања и израде пропагандних средстава пружају сукцесивно, зависно од потреба Наручиоца, а према цијенама наведеним у Понуди Извршиоца бр. 127-07/16 од 04.07.2016. године, и то:

– креирање и израда телопа                                                                                32,50 КМ /1 телоп

– креирање и израда најавних шпица                                                                25,00 КМ/1 секунд

– креирање и израда рекламних ТВ спотова                                                      140,00 КМ/1 секунд

– креирање и израда радио џинглова                                                                  10,00 КМ /1 секунд

 

Горе наведене цијене су без ПДВ-а.

 

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

            Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити на жиро рачун, на основу фактуре Извршиоца у року од стотинупедесетпет  ( 155 ) дана од дана испостављања фактуре.

 

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

            Уговорне стране су сагласне да се  пружање услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава из члана 2. овог Уговора, врши сукцесивно  зависно од потреба Наручиоца, а што ће се искључиво дефинисати појединачним наруџбеницама, тј. захтјевима Наручиоца.

Рок  извршења услуге је два ( 2 ) дана након одобреног идејног рјешења од стране Наручиоца.

Мјесто испоруке је сједиште Лутрије РС а.д. Бања Лука, Ул. Цара Лазара бр. 29 Бања Лука.

 

РАСКИД УГОВОРА

Члан 5.

            Уговорне стране су сагласне да уколико се  Извршилац приликом  вршења услуга из члана 1. овог Уговора  не придржава утврђених цијена, рокова израде и договореног квалитета , Наручилац може једнострано раскинути  овај уговор са отказним роком од седам дана.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

            Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

 

Члан 7.

            Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана почев од дана закључивања.

 

Члан 8.

            Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

 

За  Извршиоца

Директор

Бранкица Јанковић

 

 

За Наручиоца

Директор

Рајко Радовановић

 

В.д. извршног директора за

маркетинг и комерцијалу

Дијана Врховац