Уговор о пружању услуге сукцесивног објављивања Лото извјештаја, маркице, Бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука за потребе Лутрије РС у дневним новинама

4. новембар 2016.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева, за набавку услуге сукцесивног објављивања Лото извјештаја, маркице, Бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука за потребе Лутрије РС у дневним новинама , закључила уговор са понуђачем који је доставио најповољнију понуду.

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1.      ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. Бања Лука, Цара Лазара 29. MБ: 1824902, ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа  директор Рајко Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и
2.      „ N.I.G.D. Dnevne nezavisne novine“ д.о.о. Бања Лука, Ул. Браће Пиштељића бр.1, ЈИБ 4400848860002, кога заступа директор Жељко Копања, као извршилац ( у даљем тексту: Извршилац) с друге стране

 

су дана 04.08.2016. године закључили сљедећи

УГОВОР
О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ СУКЦЕСИВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА

ЛОТО ИЗВЈЕШТАЈА, МАРКИЦЕ, БИНГО ИЗВЈЕШТАЈА, ОГЛАСА, ОБАВЈЕШТЕЊА И ОДЛУКА ЗА ПОТРЕБЕ ЛУТРИЈЕ РС У ДНЕВНИМ НОВИНАМА

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

            Предмет овог уговора је пружање услуге сукцесивног објављивања лото извјештаја, маркице, Бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука за потребе  Наручиоца у дневним новинама, a на основу проведеног поступка јавне набавке путем Конкурентског захтијева бр. 06-158, по обавјештењу о набавци бр.  662-7-2-98-3-12/16 објављеног на порталу јавних набавки  19.07.2016. године, и избора Извршиоца  као најповољнијег понуђача, чија   Понуда бр. 01-299/16 од 22.07.2016. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.

 

ЦИЈЕНА

Члан 2.

            Уговорне старне су сагласне да се услуга сукцесивног објављивања врши у дневним новинама према сљедећим цијенама како слиједи :

–          објављивање лото извјештаја за једно објављивање  износи  220,00 КМ ( словима : двијестотинедвадесет 00/100 КМ ) без урачунатог ПДВ-а;

–          објављивање маркице  на насловној страници за једно објављивање износи 60,00 КМ ( словима : шездесет 00/10 КМ ) без урачунатог ПДВ-а;

–          објављивање Бинго извјештаја за једно објављивање износи 60,00 КМ ( словима : шездесет 00/10 КМ ) без урачунатог ПДВ-а;

–          објављивање огласа, обавјештења и одлука за једно објављивање :

o   1 цијела страна новина износи 110,00 КМ ( словима : једнастотинадесет 00/100 КМ) без урачунатог ПДВ-а

o   ½ стране новина износи 110,00 КМ ( словима : једнастотинадесет 00/100 КМ) без урачунатог ПДВ-а

o   ¼ стране новина иноси 110,00 КМ ( словима : једнастотинадесет 00/100 КМ) без урачунатог ПДВ-а

o   1/8 стране новина износи 110,00 КМ ( словима : једнастотинадесет 00/100 КМ) без урачунатог ПДВ-а

 

ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

            Наручилац се обавезује да ће плаћање вршити жирално  на основу фактуре Извршиоца у року од 60 дана од дана испостављања фактуре на жиро-рачун бр.: 555 007 00032075 62  код Нове банке а.д. Бања Лука.

Фактура ће се испоставити последњи дан у мјесецу, збирно за све објаве у мјесецу. Уз фактуру ће се доставити доказ о објави.

 

НАЧИН, МЈЕСТО И РОК  ВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

            Уговорне стране су сагласне да се :

–           услуга објављивања  лото извјештаја  врши једном седмично, сваког понедељка,  на 1/4   странице новина у колору;

–          услуга објављивања маркице врши на насловној страни новина у колору, са подацима о извученим бројевима Лото-а и очекиваним износом премије, два пута седмично, уторком и петком, а маркица са наградним фондовима за Бинго објављиваће се у колору понедељком;

–          услуга објављивања Бинго извјештаја врши се сваке сриједе у колору на ¼ старне новина;

–          услуга објављивања обавјештења, огласа и одлука за потребе Наручиоца врши се сукцесивно по потреби за вријеме трајања уговора.

 

РАСКИД УГОВОРА

Члан 5.

            Уговорне стране су сагласне да уколико се  Извршилац  приликом  вршења услуга из члана 1. овог Уговора  не придржава утврђених цијена, рокова и договореног квалитета и квантитета, Наручилац  може једнострано раскинути  овај уговор са отказним роком од седам дана.

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

            Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност стварнонадлежног суда у Бањој Луци.

Члан 7.

            Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то на период од годину дана од дана потписивања уговора.

Члан 8.

            Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

 

За  Извршиоца

Директор

Жељко Копања

 

За Наручиоца

Директор

Рајко Радовановић

 

В.д. Извршног директор за

маркетинг и комерцијалу

Дијана Врховац