Одлука о повећању фонда Џокер

18. новембар 2016.

Број: 5552-УП/16

Бања Лука, 18.11.2016.године

 

На основу Одлуке Државне лутрије Србије бр. 5004/1 од 17.11.2016. године (наш број протокола 5550/16 од дана 18.11.2016. године) и Правила игре на срећу ЏОКЕР, Управа Предузећа на седамдесетседмој сједници одржаној дана 18.11.2016. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

 

Члан 1.

 

Фонд за добитак ЏОКЕР у игри на срећу ЏОКЕР у оквиру 93. редовног кола ове игре на срећу у 2016. године за које ће се јавно извлачење бројева обавити дана 22.11.2016 увећава се за износ неисплаћеног добитка ЏОКЕР који је извучен у 69. редовном колу ове игре на срећу, за које је јавно извлачење обављено дана 30.08.2016. године, односно за износ од 16.564.212,00 динара.

 

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

 

Дана 30.08.2016. године у јавном извлачењу бројуева у 69. редовном колу игре на срећу ЏОКЕР извучен је добитак ЏОКЕР у износу од 16.564.212,00 динара.

Исплата добитка у класичној игри на срећу ЏОКЕР обавља се у складу са Правилима игре на срећу ЏОКЕР.

Како је посљедњи дан рока од 60 дана истекао 04.11.2016. године и како дибитник у класичној игри на срећу ЏОКЕР није затражио од приређивача Државне лутрије Србије д.о.о. Београд исплату горе наведеног добитка, Комисија Централног трезора сачинила је Записник о извршеној контроли исплаћених и неисплаћених добитака за 69.коло игре на срећу ЏОКЕР од дана 30.08.2016. године и констатовала износ неисплаћеног добитка, те је на основу свега одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

 

 

                                                                                                                        Предсједник

                                                                                                                   Управе Предузећа

                                                                                                                   Рајко Радовановић