Одлука о цијени комбинацијe у лутријској игри на срећу Лото 7 од 39 бројева

13. децембар 2016.

Број: 5940-УП/16

Бања Лука, 12.12.2016. године

 

На основу Правила о измјенама и допунама Правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева, а у вези са Правилима о измјенама и допунама Правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус Државне лутрије Србије од дана 29.11.2016. године и члана 43. став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа Предузећа на осамдесеттрећој сједници одржаној дана 12.12.2016. године, доноси

 

О Д Л У К У о цијени комбинацијe у лутријској игри на срећу Лото 7 од 39 бројева

 

Члан 1.

Утврђује се цијена комбинације у редовним колима лутријске игре на срећу Лото 7 од 39 бројева у износу од 1,30 КМ (словима: једнаконвертибилнамарка и 30/100).

 

Цијенe комбинације Лото плус и Лото џокер остају непромијењене, утврђене Одлуком о цијени комбинације/учествовања у лутријској игри на срећу Лото 7 од 39 бројева бр. 4941-УП/14 од 20.10.2014. године.

 

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се почетком  претплате за 5. редовно коло у 2017. години, односно од дана 21.12.2016. године.

 

 

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                              Упрaве Предузећа

                                                                                                                              Рајко Радовановић