Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СЕДМИЦА“

3. фебруар 2017.

Број:566-УП/17

Бања Лука,31.01.2017. године

 

На основу члана 43. став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 15. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија 001, објављених дана 31.01.2017. године, Управа Предузећа на осамдесетседмој сједници одржаној дана 31.01.2017. године, доноси

 

 

 

  О Д Л У К У о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СЕДМИЦА“-серија 001

 

Члан 1.

Одређује се 02.02.2017. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка

„СЕДМИЦА“-серија 001“, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант     срећка„СЕДМИЦА“-серија 001“, која су објављена у Независним новинама дана 31.01.2017.године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 02.02.2018. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 03.04.2018.

године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  у Независним новинама.

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић