Позив за достављање понуда за сукцесивну набавку угоститељских услуга

31. март 2017.

Управа Предузећа је на деведесетдругој сједници одржаној дана 31.03.2017. године донијела Одлуку о покретању процедуре набавке на основу које је сачињен Позив за достављање понуда за сукцесивну набавку угоститељских услуга, који је 31.03.2017. упућен понуђачима и којег објављујемо  на нашој веб страници

 

Број: 1708-04/17

Бања Лука, 31.03.2017. године

 

На основу члана 8 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), члана 7  Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 66/16 ), Одлуке Управе Предузећа о покретању процедуре набавке бр. 1707-УП/17 од 31.03.2017. године и члана 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Директор Предузећа утврђује

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

за сукцесивну набавку угоститељских услуга

 

I  УГОВОРНИ ОРГАН

ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. Бања Лука

ВУКА КАРАЏИЋА БР.2

78 000  БАЊА ЛУКА

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ: 4401560970004

ТЕЛЕФОН / ФАКС: 051/432-700 и 051/430-500

e-mail: branislav@lutrijars.com

КОНТАКТ  ОСОБА:БРАНИСЛАВ ВОЈНОВИЋ

 

II ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Предмет набавке је  сукцесивно пружање  угоститељских услуга за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука.

Услуге подразумијевају конзумирање хране и пића.

Процијењена вриједност набавке је цца 15.000,00 КМ без ПДВ-а.

Ознака и назив из ЈРЈН:   55300000-3   Услуге ресторана и услуге послужиивања храном

55400000-4   Услуга послуживања пића и напитака

У понуди обавезно доставити :

–          цијеновник хране и пића

–          типове кухиње ( нпр. медитеранска, традиционална, и сл. )

–          рок и услове плаћања,

–          образац за достављање понуде,

–          Изјаве и друге документе које се траже у тачки V овог Позива.

 

III  ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Уговор о сукцесивном пружању угоститељских  услуга ће се закључити са више понуђача, на период од годину дана од дана ступања на снагу уговора.

IV КРИТЕРИЈ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА И ЦИЈЕНА

Цијене достављене у понуди понуђача се не могу мијењати за вријеме трајања уговора.

 

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ПОТРEБНИ ДОКАЗИ

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – лична ситуација

Понуђач ће бити одбијен уколико у склопу понуде не достави сљедеће:

1.      Копију рјешења из судског регистра/ општинско рјешење;

2.      Обавезно доставите назив понуђача са тачном адресом и идентификационим бројем, ПДВ бројем ( или изјавом да није ПДВ обвезник ), бројем телефона и факса, име контакт особе;

3.      Попуњену и овјерену Изјаву у вези са чланом 52 Закона о јавним набавкама ( у прилогу Aнекс  I).

 

( Напомена : Изјаву из Анекса  I мора бити овјерена од стране Општинског органа управе или од стране Нотара. )

 

Обавезујући услови за понуђаче ( Понуђач у склопу понуде мора доставити Изјаву којом прихвата услове уговорног органа ) :

–     Рок и услови плаћања:одгођено плаћања, минимум  7 дана  од дана испостављања фактуре, жирално

 

VI  ПЕРИОД  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Понуде морају важити у року од тридесет ( 30 ) дана, рачунајући од задњег дана рока за предју понуда. У понуди обавезно доставити период важења понуде.

 

VII НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ

Понуда се доставља  у оргиналу , на којој ће јасно писати „ ОРГИНАЛ  ПОНУДА“, лично на протокол Предузећа или путем поште. Оргинал понуде треба бити запечаћени у непровидној коверти, са печатом или потписом добављача, именом и адресом добављача, на којој ће стајати : „ Понуда за набавку угоститељских  услуга“.

 

VIII  АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ПОНУДА

Понуда се доставља на адресу: Лутрија РС а.д. Бања Лука, Ул. Вука Караџића бр. 2, 78 000 Бања Лука

 

IX  РОК ЗА ПРИЈЕМ ПОНУДА

Крајњи рок за достављање понуда истиче дана  18.04.2017.године  у 10,00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се 18.04.2017.године у 10,30 часова у просторијама Лутрије РС а.д. Бања Лука.

 

 

Прилог:

1. Образац за достављање понуде

2. Анекс I

 

 

У име уговорног органа

Директор

Рајко Радовановић

 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

 

 

 

 

Предмет набавке : ________________________________________________________________

 

 

 

Уговорни орган : Лутрија РС а.д. Бања Лука

Адреса : Цара Лазара бр. 29, 78 000 Бања Лука

 

 

 

Понуђач ( назив и ЈИБ понуђача ) : ____________________________________________________

 

Адреса понуђача : __________________________________________________________________

 

( Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је представник групе понуђача уписује се и податак да је то представник групе понуђача.

Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке. )

 

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду)

 

Име и презиме

Адреса

Телефон

Факс

Е-маил

 

 

 

 

анекс I

 

 

 

ПИСМЕНА ИЗЈАВА

У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

 

Ја , нижепотписани _____________________________ ( Име и презиме ), са личном

картом бр.: _________________ издатом од ______________________, у својству

представника привредног друштва или обрта или сличне дјелатности  ___________________

____________________________________ ( навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности ) , ЈИБ број : _______________________, чије сједиште се налази у  _________________________ ( град/општина ), на адреси : _____________________

( улица и број ), као понуђач у поступку јавне набавке  ________________________________

_______________________________________________________________________________ ( навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке ) , а којег проводи уговорни орган ___________________________________ ( навести тачан назив уговорног органа ), за које је објављено обавјештење о јавној набавци ( ако је објављено обавјештење ) број: ___________

______________ у „Службеном гласнику БиХ“ број: _____________ , а у с кладу са ланом 52 став 2 Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

 

 

И З Ј А В Љ У Ј ЕМ

 

1.      Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес набавке, у било којој фази процеса набавке.

2.      Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или неко тко посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица.

3.      Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлаштења, радње које би требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба вршити.

4.      Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним набавкама.

5.      Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета поступка јавне набавке.

 

 

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично дјело давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине.

 

 

Изјаву дао : ___________________________________________

 

Мјесто и датум давања изјаве : ______________________________________

 

Потпис и печат понуђача: ____________________________________