Одлуka о сазивању Дванаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

7. април 2017.

Број : 1850-НО/17

Бања Лука, 06.04.2017. године

 

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима ( Службени гласник РС 127/08  и 100/11) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на тридесетосмој сједници одржаној дана 06.04.2017. године,  доноси

 

О Д Л У К У о сазивању Дванаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Дванаеста редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 12.05.2017. године (петак) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.      Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– Комисије за гласање

– записничара и два акционара који овјеравају записник

2.      Разматрање и усвајање записника са Девете ванредне сједнице Скупштине акционара

3.      Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2016. годину и Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2016. годину

4.      Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2016. године

5.      Доношење Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2016. години

6.      Разматрање и усвајање Плана пословања са програмом инвестиција за период 2017. – 2019. године

7.      Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2016. годину

8.      Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2016. годину

9.      Доношење Одлуке о разрјешењу три вршиоца дужности Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;

10.  Доношење Одлуке о именовању  четири члана Надзорног одбора  Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за рестититуцију РС а.д. Бања Лука

11.  Доношење Одлуке о разрјешењу два члана Одбора за ревизију;

12.  Доношење Одлуке о именовању два члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;

13.  Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 19.05.2017. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 02.05.2017.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XII  редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

                                                                                 V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                        В.д. Предсједника

                                                                                                                        Надзорног одбора

                                                                                                                         Растко Вуковић

Материјали за 12.  редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука