Одлука о поништењу поступка набавке за сукцесивно рекламирање Лутрије РС путем агенција за маркетинг на ТВ станицама

12. април 2017.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-35-3-8/17 , за ЛОТ бр. 1 – за избор најповољнијег понуђача за сукцесивно рекламирање  Лутрије РС а.д. Бања Лука путем агенција за маркетинг на ТВ станицама. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о поништењу поступка набавке , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број: 1959-01/17

Бања Лука, 11.04.2017. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем отвореног поступк по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-35-3-8/17, за лот бр. 1 за набавку услуге сукцесивног рекламирања Лутрије РС путем агенција за маркетинг на ТВ станицама,  које је објављено на порталу јавних набавки 10.03.2017. године и у „Службеном гласнику БиХ“ 17.03.2017. године у броју 19/17, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о поништењу поступка набавке

 

Члан 1.

            Поништава се поступак јавне набавке, по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-35-3-8/17, за ЛОТ бр. 1 за набавку услуге сукцесивног рекламирања Лутрије РС путем агенција за маркетинг на ТВ станицама,  које је објављено на порталу јавних набавки 10.03.2017. године и у „Службеном гласнику БиХ“ 17.03.2017. године у броју 19/17, из разлога јер ниједна од примљених понуда није прихватљива ( члан 69 став 2 тачка д) Закона о јавним набавкама ).

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да предузме све неопходне радње како би се поступак набавке  поново покренуо.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем отвореног поступка обавјештењем о набавци бр. 662-1-2-35-3-8/17, за лот 1- набавка услуге сукцесивног рекламирања Лутрије РС путем агенција за маркетинг на ТВ станицама.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем отвореног поступка, уговорни орган види у члану 14 став 4 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке већа од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Дана 10.03.2017. године објављено је обавјештење о набавци  на порталу јавних набавки, а 17.03.2017. године у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 19/17

У термину остављеном за пријем понуда, пристигло је укупно двије ( 2 )  понуде.

Јавно отварање понуда одржано је 04.04.2017. године.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила прегледу и оцјењивању приспјелих понуда.

Комисија за набавку је установила да понуде оба понуђача испуњавају формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган.

Такође, Комисија за набавке је установила да оба понуђача у својим понудама нису понудили ТВ кућу на којој се врши реемитовање игара на срећу које заједнички приређује Лутрија РС и Државна лутрија Србије ( ЛОТО и ТВ Бинго ), те из тог разлога установила да ниједна од примљених понуда није прихватљива што представља разлог за поништење поступка јавне набавке, те је и предложила да се поступак поништи.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Рајко Радовановић