Одлука о поништењу поступка за набавку услуге рекламирања Лутрије РС путем билборда

23. мај 2017.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-42-3-9/17 , за избор најповољнијег понуђача за набавка услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем билборда током 2017. године. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о поништењу поступка набавке , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број: 2556-01/17

Бања Лука, 22.05.2017. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева бр. 06-167, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-42-3-9/17 упућеног понуђачима 03.04.2017. године и истовремено објављеном на потралу јавних набавки, за набавку услуге реекламирања Лутрије РС путем билборда током 2017. године, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о поништењу поступка набавке

 

Члан 1.

            Поништава се поступак јавне набавке, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-42-3-9/17 објављеном на порталу јавних набавки 03.04.2017. године, за набавку услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука путем билборда током 2017. године, из разлога јер понуђач „ДЛ ПЛАКАТ“ д.о.о. Бања Лука, који је у поступку набавке оцјењен као економски најповољнији понуђач, није у остављеном року доставио тражене доказе којим доказује испуњење услова из члана 45 Закона о јавним набавкама.

 

Члан 2.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за за набавку услуге рекламирања Лутрије РС путем билборда током 2017. године.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ ( у даљем тексту Закон ) из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.

У термину остављеном за пријем понуда, пристига је једна ( 1 )  понуда.

Комисија за набавку је извршила оцјену понуде и предложила да се уговор додјели понуђачу „ДЛ ПЛАКАТ“  д.о.о. Бања Лука  из разлога јер је тај понуђач испунио све постављене услове. Понуђач је обавјештен о резултатима оцјене понуде путем препоручене поштанске пошиљке, која му је уручена 26.04.2017. године ( што је видљиво из повратнице и извјештаја о уручењу ). Понуђачу је остављен рок од седам ( 7 ) дана од дана пријема обавјештења да достави документе којима потврђује испуњеност услова из члана 45 Закона. Рок за достављање докумената је истекао 03.05.2017. године, а како понуђач није доставио тражене документе, уговорни орган је у складу са чланом 68 став 1 Закона  његову понуду одбацио.

Како је понуђач „ДЛ ПЛАКАТ“ д.о.о. једини учествовао у поступку набавке, уговорни орган није могао примјенити члан 72 став 3 Закона, према којем се уговор може понудити на потпис понуђачу чија је понуда по ранг листи одмах након понуде некономски најуспјешнијег понуђача, те је из тог разлога одлучено као у диспозитиву ове одлуке, тј. поништен је поступак набавке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Законао јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Рајко Радовановић