Одлука о поништењу поступка набавке за сукцесивну набавку услуге креирања израде и избора пропагандних средстава за потребе Лутрије РС

21. јул 2017.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем позива за достављање понуда ( у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама)  за избор најповољнијег понуђача за сукцесивну набавку услуге избора, израде и креирања пропагандних средстава за потребе Лутрије РС. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о поништењу поступка набавке , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  3505-01/17

Бања Лука, 20.07.2017. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама, путем позива за достављање понуда за сукцесивну набавку услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава, упућеног понуђачима 27.06.2017. године, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука,  доноси

 

О Д Л У К У

о поништењу поступка набавке

 

Члан 1.

      Поништава се поступак јавне набавке, покренут у складу са Правилником о поступкудодјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама за сукцесивну набавку услуге избора, креирања и израде пропагандних средстава за потребе Лутрије РС а.д.Бања Лука, из разлога јер је цијена понуде знатно већа од обезбјеђених средстава за конкретну набаваку.

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да предузме све неопходне радње како би се окончао поступак набавке.

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

Образложење

      Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула процедуру јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 66/16 ) за набавку сукцесивног пружања услуга избора, креирања и израде пропагандних средстава.

Основ за покретање поступка јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама, уговорни орган види у члану 8 Закона о јавним набавкама БиХ који се односи на набавку услуга из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама ( гдје су у тачки 10 наведене рекреационе услуге, културне и спортске услуге у које спадају и услуге продукције рекламног филма ЈРЈН- 92111210-7 )  према посебном режиму.

Позив за достављање понуда упућен је 27.06.2017. године на три адресе понуђача и истовремено је објављен на интернет страници Лутрије РС.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна понуда.

Јавно отварање понуда одржано је 13.07.2017. године.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.

Комисија за набавке је установила да понуђач испуњава формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган.

Такође, Комисија за набавку је утврдила да је цијена понуде знатно већа од обезбјеђених средстава за конкретну набавку што представља законски основ за поништење поступка набавке.

 

Након што је установила горе наведено, Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретних услуга, у којем је предложила да се у складу са чланом 69 став 2 тачка е) Закона о јавним набавкама поништи поступка набавке из разлога јер је понуђена цијена знатно већа од обезбјеђених стредстава за конкретну набавку.

 

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Рајко Радовановић