Уговор о пружању услуге сукцесивног објављивања Лото извјештаја, маркице, Бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука за потребе Лутрије РС у дневним новинама

2. август 2017.

Лутрија РС а.д. Бања Лука је након проведеног поступка јавне набавке, путем поступка конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-67-3-13/17 , за набавку услуге сукцесивног објављивања Лото извјештаја, маркице, бинго извјештаја, огласа, обавјештења и одлука  за потребе Лутрије РС у дневним новинама , закључила је уговор са понуђачем који је доставио економски најповољнију понуду