Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“

30. август 2017.

Број:4031-УП/17

Бања Лука,25.08.2017. године

 

На основу члана 43. став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 016, објављених дана 25.08.2017. године, Управа Предузећа на стотинупрвој сједници одржаној дана 25.08.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 016

 

Члан 1.

Одређује се 01.09.2017. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка

„ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 016“, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка„ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 016“, која су објављена у ГЛАСУ СРПСКЕ дана 25.08.2017.године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 01.09.2018. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 31.10.2018.

године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  у Гласу Српске.

 

 

                                                                                                                        Предсједник

                                                                                                                   Управе Предузећа

                                                                                                                    Рајко Радовановић