Одлука о сазивању 11. ванредне сједнице Скупштине акционара

11. октобар 2017.

Број: 4509-НО/17

Бања Лука, 02.10.2017. године

 

На основу члана  5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС, број 75/049,  члана 25. и 26. Закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 100/11), те члана 32. став 1. алинеја 4.Статута Лутрије Републике Српске, Надзорни одбор Предузећа на другој сједници одржаној дана 02.10.2017. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У о сазивању Једанаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Једанаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 03.11.2017. године (петак) у 12,00 часова у просторијама дирекције Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.      Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара

2.      Разматрање и усвајање записника са Десете ванредне  сједнице Скупштине акционара;

3.      Доношење Oдлуке о разрјешењу вршиоца дужности члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

4.      Доношење Одлуке о именовању члана Одбора за ревизију Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;

5.      Доношење Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;

6.      Доношење Одлуке о  именовању члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;

7.      Остала питања;

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 10.11.2017.  године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 24.10.2017.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XI  ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у једном дневном листу на територији Републике Српске.

 

                                                                                 V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                           Предсједник

                                               Надзорног одбора

                                                                                                                                           Растко Вуковић