Тринаестa редовнa сједницa Скупштине акционара Лутрије Републике Српске

11. април 2018.

Број : 1544-НО/18

Бања Лука, 28.03.2018. године

 

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима ( Службени гласник РС 127/08  и 100/11) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на петој сједници одржаној дана 28.03.2018. године,  доноси

 

О Д Л У К У о сазивању Тринаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Тринаеста редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 15.05.2018. године ( уторак) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 

1.      Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара и два акционара који овјеравају записник

2.      Разматрање и усвајање записника са Jеданаесте ванредне сједнице Скупштине акционара;

3.      Разматрање и усвајање Плана пословања са програмом инвестиција за 2018. Годину;

4.      Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2017. годину и Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2017. годину;

5.      Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период  01.01. – 31.12.2017. године;

6.      Доношење Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2017. години;

7.      Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2017. годину;

8.      Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2017. годину;

9.      Разматрање и увајање Етичког кодекса;

10.  Доношење Одлуке о оснивању – упису половне јединице Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука  Пословна јединица „Лутрија Републике Српске бр. 36“ Бања Лука;

11.  Остала питања.

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 22.05.2018. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној

 

 

 

 

вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 05.05.2018.године.

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

Задужује се Управа Предузећа да позив за XIII  редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                              Предсједник

                                                                                                                          Надзорног одбора

                                                                                                                           Растко Вуковић

Материјали за сједницу