Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку два стана који ће се додјељивати као награда у новој лутријској игри на срећу инстант срећки Лутрије Републике Српске.

5. новембар 2018.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем Јавног огласа за прикупљање понуда за куповину два стана објављеног у дневним новинама „Глас Српске“ у броју од  27.10.2018. године, за набавку два стана који ће се додјељивати као награда у новој лутријској игри на срећу инстант срећки Лутрије Републике Српске. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  5057-01/18

Бања Лука, 05.11.2018. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) и члана 15  Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Лутрији РС а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем Јавног огласа за прикупљање понуда за куповину два стана објављеног у дневним новинама „Глас Српске“ у броју од  27.10.2018. године, за набавку два стана који ће се додјељивати као награда у новој лутријској игри на срећу инстант срећки Лутрије Републике Српске, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

            Најповољнији понуђач у поступку јавне набавке путем Јавног огласа за прикупљање понуда, објављеног у дневним новинама „Глас Српске“ у броју од  27.10.2018. године за набавку два стана који ће се додјељивати као награда у новој лутријској игри на срећу инстант срећки Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука је предузеће „HIDRO-KOP“ д.о.о. Бања Лука.

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне робе са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем Јавног огласа, за набавку два трособна стана, који ће се додјељивати као награде у новој лутријској игри на срећу инстант срећки коју ће приређивати Лутрија Републике Српске а.д. Бања Лука.

Основ за изузеће од примјене одредби Закона о јавним набавкама представља члан 10. став 1. Тачка е) Закона о јавним набавкама који се односи на куповину непокретне имовине.

Критериј за додјелу уговора је нанижа цјена.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна ( 1 )  понуда.

Јавно отварање понуда одржано је 05.11.2018. године.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила оцјењивању приспјелих понуда.

Комисија за набавке је установила да понуђач испуњава формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган.

Комисија је извршила оцјену приспјеле понуда и сачинила записник о оцјени понуда за набавку конкретне робе, у којем је предложила да се уговор додјели  понуђачу „HIDRO-KOP“ д.о.о. Бања Лука. из разлога јер је тај понуђач понудио  најповољнију понуду.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Рајко Радовановић