Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 2- набавку лутријских терминала ТИП 2

22. мај 2019.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем отвореног поступка јавне набавке по обавјештењу о набавци бр. 662-1-1-39-3-13/19, за ЛОТ 2 – сукцесивну набавку нових лутријских терминала са апликативним и комуникативним софтвером ТИП 2 цца 50 комада, за потребе Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  2330-01/19

Бања Лука, 21.05.2019. године

 

На основу члана 70  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ) и члана 15  Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Лутрији РС а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем отвореног поступка, по обавјештењу о набавци бр. 662-1-1-39-3-13/19, за ЛОТ 2 – сукцесивну набавку нових лутријских терминала са апликативним и комуникативним софтвером ТИП 2 цца 50 комада, објављеног на порталу јавних набавки 23.04.2019. године, а у „Службеном гласнику БиХ“ 07.05.2019. године у броју 32/19 ,  Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

Најповољнији понуђач по обавјештењу о набавци бр. 662-1-1-39-3-13/19, за лот бр. 2 за сукцесивну набавку нових лутријских терминала са апликативним и комуникативним софтвером ТИП 2 цца 50 комада, које је објављено на порталу јавних набавки 23.04.2019. године и у „Службеном гласнику БиХ“ 07.05.2019. године у броју 32/19,  је предузеће „MINT  ICT“ Тања Ивановић с.п. Бања Лука.

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем отвореног поступка обавјештењем о набавци бр. 662-1-1-39-3-13/19, за лот 2- за сукцесивну набавку нових лутријских терминала са апликативним и комуникативним софтвером ТИП 2 цца 50 комада.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем отвореног поступка, уговорни орган види у члану 14 став 4 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке већа од износа од 50.000,00 КМ.

Процјењена вриједност набавке износи цца 150.000,00 КМ, а за овај ЛОТ је цца 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Дана 23.04.2019. године објављено је обавјештење о набавци  на порталу јавних набавки, а 07.05.2019. године у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 32/19.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна ( 1 )  понуда.

Јавно отварање понуда одржано је 16.05.2019. године.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила прегледу и оцјењивању приспјелих понуда.

Комисија за набавку је установила да понуда  понуђача испуњава све формалне услове из тендерске документације, те да је понуђач квалификован за додјелу уговора у конкретном поступку набавке.

Комисија је извршила оцјену квалификоване понуде и сачинила записник о оцјени понуда за набавку конкретних роба, у којем је предложила да се уговор додјели  понуђачу „MINT  ICT“ Тања Ивановић с.п. Бања Лука  из разлога јер је тај понуђач понудио економски најповољнију понуду.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 1 Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Рајко Радовановић