Oдлуку о сазивању Тринаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

18. октобар 2019.

Број : 4616-НО/19

Бања Лука, 16.10.2019. године

 

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на деветнаестој сједници одржаној дана 16.10.2019. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У

о сазивању Тринаесте ванредне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Тринаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дана 01.11.2019. године (петак) са почетком у 12,00 часова у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

  1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничар

  1. Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара
  2. Доношење Одлуке о смањењу основног капитала поништењем стечених сопствених акција
  3. Доношење Одлуке о другој емисији акција по основу смањења основног капитала без обавезе објављивања проспекта
  4. Доношење Одлуке о усвајању Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
  5. Доношење Одлуке о саглашавању са садржајем Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу
  6. Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 08.11.2019. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 22.10.2019.године.

Разлог сазивања Скупштине акционара је поништавање сопстевних акција Предузећа и посљедично томе емитовање друге емисије акција, као и доношење Статута Лутрије РС са измјеном у погледу смањивања капитала предузећа, као и саглашавање са Уговором о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу.

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XIII ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у два дневна листа на територији Републике Српске.

 

V

                 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                              Предсједник

                                                                                                                         Надзорног одбора

                                                                                                                     Растко Вуковић

 

Материјале можете преузети ОВДЕ