ОДЛУКУ О продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу робно – -новчана инстант срећка „СТАН “-серија 001

3. децембар 2019.

Број: 5208-УП/19

Бања Лука, 02.12.2019

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу робно – новчана инстант срећка „СТАН“- серија 001, објављених дана 04.12.2018. године у Гласу Српске (на које је дата Сагласност бр.06/4-463-3528/18 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука), Управа Предузећа на педесетој сједници одржаној дана 02.12.2019.године, доноси

 

О Д Л У К У

О продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу

робно – -новчана инстант срећка „СТАН “-серија 001

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу робно – -новчана инстант срећка „СТАН“-серија 001, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу робно-новчана инстант срећка „СТАН“ серија-001, која су објављена у Гласу Српске дана 04.12.2018.године, продужава се до 30.06.2020. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају, тј. до 29.08.2020. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и коминикационих технологија и Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Предузећа.

 

Достављено:

  • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
  • Финансијско рачуноводственом сектору
  • Сектору маркетинга и комерцијале
  • Сектору информационих и комуникационих технологија
  • ц/о

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић