ОДЛУКУ о висини гарантованог почетног фонда добитака лутријске игре на срећу  „Лото суперпетица“

15. април 2020.

Број: 1759-УП/20

Бања Лука, 10.04.2020. година

 

На основу члана 26.  Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“, Управа  Предузећа на 64.сједници одржаној дана 10.04.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о висини гарантованог почетног фонда добитака

лутријске игре на срећу  „Лото суперпетица“

 

Члан 1.

У лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ одређује се почетни гарантовани фонд добитака за добитак прве категорије, тј. добитак „суперпетица“ у висини од 5.000,00 конвертибилних марака.

Члан 2.

У лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ одређује се почетни гарантовани фонд добитака за добитак друге категорије, тј. добитак „четворка“ у висини од 50,00 конвертибилних марака.

Члан 3.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и комуникационих технологија.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

  • Сектору општих, правних и кадровских послова
  • Сектору маркетинга и комерцијале
  • Финансијско-рачуноводственом сектору
  • Сектору информационих и комуникационих технологија
  • ц/о

 

 

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                               Рајко Радовановић