ОДЛУКУ о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СТАН“ серија 002

24. април 2020.

Број: 1951-УП/20

Бања Лука, 23.04.2020.године

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СТАН“ серија 002, а на које је дата Сагласност бр. 06/4-463-0244/20 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на 67. сједници одржаној дана 23.04.2020.године, доноси

 

О Д Л У К У

о почетку продаје лутријске игре на срећу

инстант срећке „СТАН“-серија 002

Члан 1.

Одређује се 01.05.2020. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „СТАН“- серија 002, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СТАН“-серија 002 бр. 797-УП/20 од 12.02.2020. године

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 30.04.2021. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 29.06.2021. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

  • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
  • Финансијско рачуноводственом сектору
  • Сектору маркетинга и комерцијале
  • Сектору информационих и комуникационих технологија
  • ц/о

 

 

                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                                                            Рајко Радовановић