О Д Л У К У о отказивању извлачења

27. април 2020.

Број: 1952-УП/20

Бања Лука, 23.04.2020. година

 

На основу члана 29. Став 2. И 3. Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и члана 31. Став 2. И 3.. Правила лутријске игре на срећу „Кено“, а у вези са Рјешењем Републичке Управе за игре на срећу бр. 06/4-463-0826/20 од 16.04.2020.године , Управа  Предузећа на 67. сједници одржаној дана 23.04.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о отказивању извлачења

 

 

Члан 1.

На основу Рјешења Републичке Управе за игре на срећу бр. 06/4-463-0826/20 од 16.04.2020.године отказују се прво, друго и треће извлачење у првом колу лутријске игре на срећу „Кемно“ и прво и треће извлачење у првом колу лутријске игре на срећу „Лото Суперпетица“.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове Одлуке извршити поврат свих уплата за наведена извлачења.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

  • Сектору општих, правних и кадровских послова
  • Сектору маркетинга и комерцијале
  • Финансијско-рачуноводственом сектору
  • Сектору информационих и комуникационих технологија
  • ц/о

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                                Рајко Радовановић