ОДЛУКУ о сазивању Петнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

27. мај 2020.

Број : 2425-НО/20

Бања Лука, 25.05.2020. године

 

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима ( Службени гласник РС 127/08  и 100/11) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на двадесетпетој сједници одржаној дана 25.05.2020. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У

о сазивању Петнаесте редовне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Петнаеста редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 30.06.2020. године (уторак) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара

 1. Разматрање и усвајање записника са Тринаесте ванредне сједнице Скупштине акционара
 2. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01. – 31.12.2019. године
 3. Разматрање и усвајање:
 • Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2019. године
 • Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2019. годину
 1. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период 01. – 31.12.2019. године
 2. Разматрање и усвајање консолидованих финансијских извјештаја за период 01.01.-31.12.2019. године
 3. Доношење Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2019. години
 4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2019. годину
 5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2019. годину
 6. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2020. годину са програмом инвестиција
 7. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2020.- 2022. годину са програмом инвестиција
 8. Остала питања

 

 

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 06.07.2020. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 20.06.2020.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XV  редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                              Предсједник

                                                                                                                          Надзорног одбора

                                                                                                                     Растко Вуковић

 

Materijale možete preuzeti ovde.