ОДЛУКУ о бонусима на уплату у лутријској игри на срећу „Кено“ и лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“

15. септембар 2020.

Број: 4248-УП/20

Бања Лука, 14.09.2020. године

 

На основу члана 8. став 19. и 29. Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и члана 8. став 19. и 29. Правила лутријске игре на срећу „Кено“, Управа Предузећа на 74. Сједници одржаној дана 14.09.2020. године, доноси

О Д Л У К У

о бонусима на уплату у

лутријској игри на срећу „Кено“ и лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“

 

Члан 1.

У играма на срећу „Кено“ и „Лото суперпетица“ дефинише се бонус на уплату на кориснички налог.

Члан 2.

Бонус на уплату на корисников налог износи 100% за период од 14.09. до 20.09.2020. године, 75% бонуса на уплату у периоду од 21.09 до 27.09.2020. године и  50% бонуса на уплату у периоду од 28.09. до 04.10.2020. године.

Члан 3.

Укупан износ добијених бонуса на основу уплата на кориснички рачун ће бити сачињен по завршетку акције, тј. завршетку трећег периода 04.10.2020.године, за сваки период који је наведен у претходном ставу са мјесечним пресјеком.

Бонуси из претходног става ове Одлуке регулишу се из материјалних трошкова Предузећа, а који ће се рефундирати од пословног партнера Кено д.о.о у року од 7 дана у складу са коначним списком остварених бонуса.

 

Исплата нескориштеног бонуса са корисничког налога није могуће исплатити са рачуна.

 

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Достављено:

  • Сектору општих, правних и кадровских послова
  • Сектору маркетинга и комерцијале
  • Финансијско-рачуноводственом сектору
  • Сектору информационих и комуникационих технологија
  • ц/о

                                                                                                                                Предсједник

                                                                                                                           Управе Предузећа

                                                                                                                           Рајко Радовановић