Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуге кредитног задужења-револвинг кредит

8. децембар 2020.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-79-3-15/20, за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге кредитног задужења-револвинг кредит у износу од 300.000,00 КМ. Након што у року остављеном за пријем понуданије запримљена нити једна понуда  Уговорни орган је донио Одлуку о поништењу поступка јавне набавке , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број: 5521-01/20

Бања Лука, 08.12.2020. године

 

На основу члана 69. став 2. тачка а) Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14 ), члана 27. став 2. алинеја 1 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Лутрији РС а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 10. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, у поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр.  662-7-2-79-3-15/20, објављеног на порталу јавних набавки 23.11.2020. године, за набавку услуге кредитног задужења-револвинг кредит у износу од 300.000,00 КМ, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о поништењу поступка јавне набавке

 

Члан 1.

            Поништава се поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр.  662-7-2-79-3-15/20, објављеног на порталу јавних набавки 23.11.2020. године, за набавку услуге кредитног задужења-револвинг кредит у износу од 300.000,00 КМ, из разлога јер у року за пријем понуда није запримљена нити једна понуда.

Члан 2.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за набавку услуге кредитног задужења-револвинг кредит у износу од 300.000,00 КМ.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87 став 2 Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процјењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.

Позив за достављање понуда упућен је 23.11.2020. године на пет адреса понуђача и објављено је обавјештење о набавци бр. 662-7-2-79-3-15/20 на порталу јавних набавки.

У термину остављеном за пријем понуда, није пристигла нити једна понуда.

Комисија је сачинила записник о оцјени понуда у којем је, у складу са чланом 69. Став 2. Тачка  а) Закона о јавним набавкама предложила да се поступак јевне набавке поништи.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама БиХ (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 5 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 5 Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 

Доставити:

–          У спис

–          А/А

 

Директор

Рајко Радовановић