Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуге кредитног задужења-револвинг кредит

18. децембар 2020.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-81-3-16/20, за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге кредитног задужења-револвинг кредит у износу од 300.000,00 КМ. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  5716-01/20

Бања Лука, 18.12.2020. године

 

На основу члана 70.  Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14) и члана 15.  Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Лутрији РС а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 10. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, по обавјештењу о набавци бр. 662-7-2-81-3-16/20,  упућеног понуђачима 10.12.2020. године и истовремено објављеног на веб порталу јавних набавки, за набавку услуге кредитног задужења-револвинг кредит у износу од 300.000,00 КМ, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

            Најповољнији понуђач у поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева по обавјештењу о набавци бр.  662-7-2-81-3-16/20, објављеног на порталу јавних набавки 10.12.2020. године, за набавку услуге кредитног задужења-револвинг кредит у износу од 300.000,00 КМ, је предузеће „КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА“ а.д. Бања Лука.

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1. ове Одлуке.

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

 

Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем конкурентског захтјева, за набавку услуге кредитног задужења-револвинг кредит у износу од 300.000,00 КМ.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, уговорни орган види у члану 87. став 2. Закона о јавним набавкама БиХ из разлога јер је процијењена вриједност набавке мања од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.

Позив за достављање понуда упућен је 10.12.2020. године на три адресе понуђача и објављено је обавјештење о набавци бр. 662-7-2-81-3-16/20  на порталу јавних набавки.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигло је једна ( 1 )  понуда.

Јавно отварање понуда одржано је 18.12.2020. године.

Након јавног отварања понуда, Комисија за набавку је приступила прегледу и оцјењивању приспјеле понуде.

Комисија за набавке је установила да понуда понуђача испуњава формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган.

Комисија је сачинила записник о оцјени понуда за набавку конкретне услуге, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА“ а.д. Бања Лука, као најповољнијем понуђачу.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама  (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 5 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 5 Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 

Доставити:

–         Понуђачу/има

–         У спис

–         А/А

 

Директор

Рајко Радовановић