ОДЛУКА о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 014

19. март 2021.

Број: 1380-УП/21

Бања Лука, 18.03.2021. године

 

На основу члана 43. став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“- серија 014, на које је дата Сагласност бр.06/4-463-0436/21 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на 94. сједници одржаној дана 18.03.2021.године, доноси

 

О Д Л У К У

о почетку продаје лутријске игре на срећу

инстант срећке „СПОРТ“-серија 014

Члан 1.

Одређује се 22.03.2021. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“-серија 014, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“-серија 014 бр. 536-УП/21 од 29.01.2021. године

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 21.03.2022. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 20.05.2022. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Предузећа.

 

 

Достављено:

  • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
  • Финансијско рачуноводственом сектору
  • Сектору маркетинга и комерцијале
  • Сектору информационих и комуникационих технологија
  • ц/о

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић