ОДЛУКА О продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећке „СТАН“-серија 002

19. март 2021.

Број: 1379-УП/21

Бања Лука, 18.03.2021

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СТАН“- серија 002, на које је дата Сагласност Републичке управе за игре на срећу бр.06/4-463-0244/20, Управа Предузећа на 94. сједници одржаној дана 18.03.2021.године, доноси

 

О Д Л У К У

О продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу

инстант срећке „СТАН“-серија 002

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећка „СТАН“-серија 002, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СТАН“-серија 002, продужава се до 30.04.2022. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају, тј. до 29.06.2022. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и коминикационих технологија и Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Предузећа.

 

 

 

Достављено:

  • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
  • Финансијско рачуноводственом сектору
  • Сектору маркетинга и комерцијале
  • Сектору информационих и комуникационих технологија
  • ц/о

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић