ОДЛУКУ о измјени Одлуке о приређивању ванредних кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2021. години бр. 1929-УП/21 од 27.04.2021. године

4. мај 2021.

Број: 1972-УП/21

Бања Лука, 29.04.2021. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.1725/1 од  28.04.2021. односно наш број протокола 1970/21 од 29.04.2021. године, Управа Предузећа на 98. сједници одржаној дана 29.04.2021. године, доноси

 

О Д Л У К У

о измјени Одлуке

о приређивању ванредних кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2021. години

бр. 1929-УП/21 од 27.04.2021. године

 

 

Члан 1.

У Одлуци о приређивању ванредних кола ТВ Бинго и Бинго Плус у 2021. године бр. 1929-УП/21 од 27.04.2021. године у члану 1. мијења се тачка 2) алинеја друга, тако да иста гласи:

 

– „Пријем уплате за наредно 25. редовно коло траје од 15.06.2021. године до 21.06.2021. године“.

 

Члан 2.

Остале одредбе Одлуке о приређивању ванредних кола ТВ Бинго и Бинго Плус у 2021. године бр. 1929-УП/21 од 27.04.2021. године остају непромјењене.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић