ОДЛУКУ о сазивању Шеснаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

25. мај 2021.

Број : 2418-НО/21

Бања Лука, 21.05.2021. године

 

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима ( Службени гласник РС 127/08  и 100/11) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 34. сједници одржаној дана 21.05.2021. године,  доноси

 

 О Д Л У К У

о сазивању Шеснаесте редовне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Шеснаеста редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 23.06.2021. године (сриједа) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара 

 1. Разматрање и усвајање записника са петнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара
 2. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период  01.01. – 31.12.2020. године
 3. Разматрање и усвајање:
 • Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2020. године
 • Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2020. годину
 1. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период  01.01. – 31.12.2020. године
 2. Разматрање и усвајање консолидованих финансијских извјештаја за период 01.01.-31.12.2020. године
 3. Доношење Одлуке о покрићу губитка
 4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2020. годину
 5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2020. годину
 6. Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 29.06.2021. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 13.06.2021.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

        Задужује се Управа Предузећа да позив за XVI  редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске. 

 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Предсједник

Надзорног одбора

Растко Вуковић

 

Материјале можете преузети овде.