ОДЛУКУ о сазивању Шеснаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

3. јул 2021.

Број : 3009-НО/21

Бања Лука, 02.07.2021. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на трећој сједници одржаној дана 02.07.2021. године,  доноси

 

 О Д Л У К У

о сазивању Шеснаесте ванредне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Шеснаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 03.08.2021. године ( уторак ) у  дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

  1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара

  1. Разматрање и усвајање записника са Шеснаесте редовне сједнице Скупштине акционара;
  2. Доношење Одлуке о стицању и располагању имовином велике вриједности  – кредитно задужење; 
  3. Остала питања

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 10.08.2021. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 24.07.2021.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

        Задужује се Управа Предузећа да позив за XVI ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске. 

 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА:

 

Обавјештавају се акционари који имају право гласа код доношења одлука под тачком 3. Дневног реда 16. ванредне Скупштине акционара Лутрије РС, а у складу са чланом 435. став 1. тачка ђ)Закона о привредним друштвима, уколико гласају против или се уздрже од гласања, имају право да искористе своје право „несагласних акционара“ тј. процјену вриједности и откуп акција од стране Лутрије РС, а све у складу са Законом о привредним друштвима.

Захјтев за остваривање права откупа акција несагласних акционара Лутрије РС чини саставни дио материјала 16. Ванредне сједнице скупштине акционара.

 

Извјештај о условима посла стицања и располагања имовином велике вриједности: одлука о стицању и располагању имовином велике вриједности – кредитно задужење се односи на закључивање уговора о кредиту на износ 2.500.000,00 КМ у циљу измирења пренесених обавеза.

 

Препорука Надзорног одбора: надзорни одбор препоручује Скупштини акионара да донесе одлуку под тачком 3. дневног реда 16. Ванредне Скупштине акцонара.

 

Предсједник

Надзорног одбора

Милош Аћић

 

Материјал можете преузети овде.