Одлука о избору најповољнијег понуђача за сукцесивно пружање правних услуга

6. јул 2021.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке,у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама, за избор најповољнијег понуђача за сукцесивно  пружање правних услуга. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страни

 

Број: 3076-01/21

Бања Лука, 06.07.2021. године

 

На основу члана 70 став 3 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр.39/14 ),члана 10 став 1 и члана 4 став 3 Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 66/16 ), а у складу са чланом 10 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведене процедуре јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

            Након проведене процедуре јавне набавке, у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама( „Службени гласник БиХ“ бр. 66/16), уговор за сукцесивно пружање правних  услуга ( адвокатских услуга ) додјељује се свим понуђачима који су квалификовани за додјелу уговора, и то:

–          Адвокатска фирма „Сајић“ о.д. Бања Лука,

–         Адвокатска канцеларија Далибор Мрша, Бања Лука,

–         Адвокат Владимир Цвијановић, Бања Лука и

–         Адвокат Бранислав Цвијановић, Бања Лука.

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за сукцесивно пружање правних услуга са понуђачима из члана 1. ове Одлуке.

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

      Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула процедуру јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 66/16 ) за набавку сукцесивног пружања правних услуга ( адвокатских услуга ).

Основ за покретање поступка јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама, уговорни орган види у члану 8. Закона о јавним набавкама који се односи на набавку услуга из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама ( гдје су у тачки 5 наведене правне услуге )  према посебном режиму.

Позив за достављање понуда упућен је 08.06.2021. године на три адреса понуђача и истовремено је објављен на веб страници Лутрије РС.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигло је пет ( 5 ) понуда.

Јавно отварање понуда одржано је 29.06.2021. године.

Након јавног отварања понуда,приступило се прегледу и оцјени приспјелих понуда.

Установљено је да понуђач адвокатска канцеларија Александар Д. Томашевић, Бања Лука, није доставио понуду у складу са условима из Позива за достављање понуда, те је из тог разлога његова понуда дисквалификована из даљег постука оцјене понуда.

Такође, установљено је да понуде преостала четири ( 4 ) понуђача испуњавају формалне услове из Позива за достављање понуда, што значи да су квалификовани за додјелу уговора.

Након прегледа и оцјене понуда, сачињен је записник о оцјени понуда за набавку конкретних услуга, у којем је предложено да се уговор додјели свим понуђачима који су квалификовани за додјелу уговора, а што је у складу са чланом 4. став 3. Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 66/16) .

Уговорни орган је прихватио препоруку, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама  (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), може се изјавити жалба у складу са  чланом 101 Закона о јавним набавкама. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 

Доставити:

–          Понуђачу/има

–          У спис

–          А/А

 

 

Директор

Рајко Радовановић