ОДЛУКУ о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 021

29. септембар 2021.

Број: 4309-УП/21

Бања Лука, 28.09.2021. године

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „Трећа срећа“ серија 021, а на која је дата Сагласност бр.06/4-463-2219/21 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, привремена Управа Предузећа на 2. сједници одржаној дана 28.09.2021.године, доноси

 

 

О Д Л У К У

о почетку продаје лутријске игре на срећу

инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 021

 

Члан 1.

Одређује се 11.10.2021. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 021, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 021, бр.3547-УП/21 од 09.08.2021. године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 10.10.2022. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 09.12.2022. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

  • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
  • Финансијско рачуноводственом сектору
  • Сектору маркетинга и комерцијале
  • Сектору информационих и комуникационих технологија
  • ц/о

 

 

Предсједника

Привремене Управе

Горан Шаула