ОДЛУКУ О продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 020

24. новембар 2021.

Број: 5278-УП/21

Бања Лука, 19.11.2021.

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 020, на које је дата Сагласност Републичке управе за игре на срећу Бања Лука бр.06/4-463-1771/20, Управа Предузећа на другој сједници одржаној дана 19.11.2021. године, доноси

 

О Д Л У К У

О продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу

инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 020

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 020, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 020, на које је дата Сагласност бр. 06/4-463-1771/20 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, продужава се до 31.01.2022. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају, тј. до 01.04.2022. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и коминикационих технологија и Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Предузећа.

 

 

Достављено:

  • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
  • Финансијско рачуноводственом сектору
  • Сектору маркетинга и комерцијале
  • Сектору информационих и комуникационих технологија
  • ц/о

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Горан Шаула