Одлука о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећке „СЕДМИЦА“-серија 003

13. децембар 2021.

Број: 5677-УП/21

Бања Лука, 13.12.2021

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“- серија 003, на које је дата Сагласност Републичке управе за игре срећу Бања Лука бр.06/4-463-2135/20, Управа Предузећа на 4. сједници одржаној дана  13.12. 2021.године, доноси

 

О Д Л У К У О продужетку рока  продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећке „СЕДМИЦА“-серија 003

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“- серија 003, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СЕДМИЦА“ серија-003, продужава се до 31.12.2022. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају, тј. до 01.03.2023. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и коминикационих технологија и Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Предузећа.

 

Достављено:

–       Сектору за опште, правне и кадровск епослове

–       Финансијско рачуноводственом сектору

–       Сектору маркетинга и комерцијале

–       Сектору информационих и комуникационих технологија

–       ц/о

 

 

                                                                                                                Предсједник

                                                                                                          Управе Предузећа

                                                                                                               Горан Шула

                                                                                                        _________________