ОДЛУКУ О почетку примјене Правила о измјенама Правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус

30. децембар 2021.

Број: 5950-УП/21

Бања Лука, 29.12.2021. године                                   

На основу члана 27. Закона о играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 22/19 и 131/20 ), члана 43. алинеја 19. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука бр. 1492-СА/21, Правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игрe на срећу Лото плус и Правила о измјени Правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус,  Одлуке Државне лутрије Србије бр. 5689/1 од дана 27.12.2021. године,  Управа Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука на 7. сједници одржаној дана  29.12.2021. године доноси

 

 

О Д Л У К У

О почетку примјене Правила о измјенама Правила

игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус

 

Члан 1.

Утврђује се почетак примене Правила о изменама правила игре на срећу Лото 7 од 39 бројева и игре Лото плус на која је Републичка Управа за игре на срећу дала сагласност Рјешењем  бр. 06/4-463-3420/21 од 21.12.2021. године, почетком пријема уплате путем претплате за 4. редовно коло у 2022. години, односно од дана 01.01.2022. године.

 

Члан 2.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и комуникационих  технологија.

 

Члан 3.

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

 

Достављено:

  • Сектору општих, правних и кадровских послова
  • Финансијско – рачуноводственом сетору
  • Сектору маркетинга и комерцијале
  • Сектору информационих и комуникациних технологија
  • ц/о

 

Предсједник

Управе Предузећа

Горан Шаула