ОДЛУКУ о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 015

28. јануар 2022.

Број: 511-УП/22

Бања Лука, 28.01.2022. године

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“ серија 015, а на која је дата Сагласност бр.06/4-463-3432/21 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на деветој сједници одржаној дана 28.01.2022.године, доноси

 

О Д Л У К У

о почетку продаје лутријске игре на срећу

инстант срећке „СПОРТ“-серија 015

 

Члан 1.

Одређује се 07.02.2022. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“- серија 015, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“- серија 015, бр.5678-УП/21 од 13.12.2021. године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 06.02.2023. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 07.04.2023. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

  • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
  • Финансијско рачуноводственом сектору
  • Сектору маркетинга и комерцијале
  • Сектору информационих и комуникационих технологија
  • ц/о

 

Предсједника

Привремене Управе

Горан Шаула