Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуге сукцесивног креирања и израде пропагандних средстава

4. март 2022.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 66/16 ) за набавку услуге сукцесивног креирања и израде пропагандних средстава.Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници

 

Број: 1234-01/22

Бања Лука, 03.03.2022. године

 

На основу члана 70. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.39/14 ),члана 10. став 1. Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 66/16 ), а у складу са чланом 10. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведене процедуре јавне набавке за набавку услуге сукцесивног креирања и израде пропагандних средстава за потребе Лутрије РС, у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

      Најповољнији понуђач у поступку јавне набавке, покренутом у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама, за набавку услуге сукцесивног креирања и израде пропагандних средстава за потребе Лутрије РС а.д. Бања Лука, је предузеће AQUARIUS д.о.о.  Бања Лука.

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

      Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула процедуру јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 66/16 ) за набавку пружања услуга сукцесивног креирања и израде пропагандних средстава.

Основ за покретање поступка јавне набавке у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II  дио Б Закона о јавним набавкама, уговорни орган види у члану 8. Закона о јавним набавкама, који се односи на набавку услуга из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама, гдје су у тачки 10. наведене рекреационе услуге, културне и спортске услуге у које спадају и услуге Продукција рекламног, пропагандног и инфорамтивног филма ( ЈРЈН: 92111200-4 ) и Услуга радио продукције ( ЈРЈН: 92211000-3 ) према посебном режиму.

Позив за достављање понуда упућен је 14.02.2022. године на три адресе понуђача и истовремено је објављен на интернет страници Лутрије РС.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигло је три ( 3 ) понуде.

Јавно отварање понуда одржано је 02.03.2022. године.

Након јавног отварања понуда,приступило се оцјењивању приспјелих понуда приликом  чега је установљено да сви понуђачи  испуњавају формалне услове, предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је поставио уговорни орган, што значи да су сви понуђачи квалификовани за додјелу уговора.

Извршена је оцјена квалификованих понуда и сачинињен је записник о оцјени понуда за набавку конкретних услуга у којем је предложено да се уговор додјели  понуђачу AQUARIUS д.о.о.  Бања Лука из разлога јер је тај понуђач понудио економски најповољнију понуду.

Уговорни орган је прихватио препоруку из Записника о оцијени понуда, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете изјавити жалбу у складу са  чланом 101. Закона о јавним набавкама. Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака (не мање од три ).

 

Доставити:

  • Понуђачу/има
  • У спис
  • А/А

 

Директор

Горан Шаула