Одлука о избору најповопљнијег понуђача за набавку услуге кредитног задужења у износу од 800.000,00 КМ на период од 5 година

29. април 2022.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-37-3-16/22, за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге кредитног задужења. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача , коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број:  2165-01/22

Бања Лука, 29.04.2022. године

 

На основу члана 70.  Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“бр. 39/14) и члана 15. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Лутрији РС а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 10. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, након проведеног поступка јавне набавке путем отвореног поступка, по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-37-3-16/22,   објављеног на веб порталу јавних набавки 13.04.2022. године и у „Служеном гласнику БиХ“ бр. 22/22 од 15.04.2022. године, за набавку услуге кредитног задужења, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача

 

Члан 1.

            Најповољнији понуђач у поступку јавне набавке путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-37-3-16/22, за набавку услуге кредитног задужења,  које је објављено на порталу јавних набавки 13.04.2022. године и у „Службеном гласнику БиХ“ 15.04.2022. године у броју 22/22,  је предузеће НОВА БАНКА“ А.Д. БАЊА ЛУКА.

 

Члан 2.

            Задужује се Сектор општих, правних и кадровских послова да спроведе процедуру набавке до краја, те закључи уговор за набавку конкретне услуге са понуђачем из члана 1 ове одлуке.

 

Члан 3.

      Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

            Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем отвореног поступка обавјештењем о набавци бр. 662-1-2-37-3-16/22, за набавку услуге  кредитног задужења у износу од 800.000,00 КМ на период од пет ( 5 ) година, у циљу измирења пренесених обавеза из предходног периода – пореска обавеза према Општини Прњавор.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем отвореног поступка, уговорни орган види у члану 14. став 4. Закона о јавним набавкама из разлога јер је процјењена вриједност набавке већа од износа од 50.000,00 КМ.

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.

Дана 13.04.2022. године објављено је обавјештење о набавци  на порталу јавних набавки, а 15.04.2022. године у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 22/22.

У термину остављеном за пријем понуда, пристигла је једна ( 1 )  понуда и то понуда понуђача „НОВА БАНКА“ а.д. Бања Лука.

Јавно отварање понуда одржано је 29.04.2022. године.

Након јавног отварања понуда,Комисија за набавку је приступила прегледу и оцјењивању приспјеле понуде.

Комисија је установила да је понуда понуђача „НОВА БАНКА“ а.д. Бања Лука у  потпуности у складу са свим условима из тендерске документације.

У поступку набавке запримљена је само једна понуда која у потпуности одговара свим захтјевима из тендерске документације. Задовољена је конкуренција јер је обавјештење о набавци објављено на порталу јавних набавки и у „Службеном гласнику БиХ“, а тендерска документација је била на порталу јавних набавки доступна свим заинтересованим понуђачима.

Комисија је сачинила записник о оцјени понуде за набавку конкретне услуге, у којем је предложила да се уговор додјели понуђачу „НОВА БАНКА“ а.д. Бања Лука као најповољнијем понуђачу, а и из разлога јер је тај понуђач испунио све постављене услове.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 1 Закона о јавним набавкама). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 

Доставити:

  • Понуђачу/има
  • У спис
  • А/А

 

Директор

Горан Шаула