Одлука о поништењу поступка јавне набавке за набавку услуге штампања и испоруке инстант срећака стандардне величине

30. јун 2022.

Лутрија РС је покренула поступак јавне набавке, путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци бр. 662-1-2-52-3-21/22, за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге штампања и испоруке инстант срећки стандардне величине. Након прегледа приспјелих понуда Уговорни орган је донио Одлуку о поништењу поступка набавке, коју у складу са чланом 70 став 6 ЗЈН објављујемо и на интернет страници.

 

Број: 3251-01/22

Бања Лука, 30.06.2022. године

 

На основу члана 69. став 2. тачка а) Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), члана 27. став 2. алинеја 1 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Лутрији РС а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 10. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, у поступку јавне набавке путем отвореног поступка јавне набавке по обавјештењу о набавци бр.  662-1-2-52-3-21/22, објављеном на порталу јавних набавки 13.06.2022. године и 17.06.2022. године у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 39/22, за набавку услуге штампања и испоруке инстант срећки, Директор Лутрије РС а.д. Бања Лука доноси

 

О Д Л У К У

о поништењу поступка јавне набавке

 

Члан 1.

      Поништава се поступак јавне набавке путем отвореног поступка по обавјештењу о набавци бр.  662-1-2-52-3-21/22, објављеног на порталу јавних набавки 13.06.2022. године и 17.06.2022. године у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 39/22, за набавку услуге штампања и испоруке инстант срећки, из разлога јер у року за пријем понуда није запримљена нити једна понуда.

 

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

      Лутрија РС а.д. Бања Лука, као уговорни орган,  је покренула поступак јавне набавке путем отвореног поступка јавне набавке, за набавку услуге штампања и испоруке инстант срећки, стандардне величине, 2.500.000 комада.

Основ за покретање поступка јавне набавке путем отвореног поступка, уговорни орган види у члану 14 став 4 Закона о јавним набавкама БиХ. Наиме процјењена вриједност набавке за набавку конкретне услуге је већа од 50.000,00 КМ, те се из тог разлога набавка реализује путем отвореног поступка.

Критериј за додјелу уговора је економски најповољнија понуда.

Дана 13.06.2022.  године објављено је обавјештење о набавци  на порталу јавних набавки, а 17.06.2022. године у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 39/22.

Рок за пријем понуда истиче 30.06.2022. године у 12,00 сати.

У термину остављеном за пријем понуда, није запримљена нити једна понуда.

Комисија је сачинила записник о оцјени понуда у којем је, у складу са чланом 69. став 2. тачка  а) Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник Босне и Херцеговине” број:39/14 ) предложила да се поступак јевне набавке поништи.

Уговорни орган је прихватио препоруку Комисије, те на основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Поука о правном лијеку

Уколико сматрате да су приликом поступка јавне набавке повријеђене одредбе Закона о јавним набавкама  (  „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 ), можете у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке изјавити жалбу ( Члан 101 став 5 Закона о јавним набавкама БиХ). Жалба се изјављије уговорном органу у писаној форми директно или путем препоручене пошиљке у довољном броју примјерака ( не мање од три ).

 

Доставити:

  • У спис
  • А/А

 

Директор

Горан Шаула