Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „АЛО АЛО“-серија 001

11. јул 2022.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „АЛО АЛО“ серија 001, а на која је дата Сагласност бр.06/4-463-1116/22 од 29.04.2022.године Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на двадесетшестој сједници одржаној дана 08.07.2022.године, доноси

 

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „АЛО АЛО“-серија 001

 

Члан 1.

Одређује се 11.07.2022. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „АЛО АЛО“- серија 001, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „АЛО АЛО“- серија 001, бр.2111-УП/22 од 27.04.2022. године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 10.07.2023. године.

 

Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке тј. 08.09.2023. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

–      Сектору за опште, правне и кадровск епослове

–      Финансијско рачуноводственом сектору

–      Сектору маркетинга и комерцијале

–      Сектору информационих и комуникационих технологија

–      ц/о

 

 

                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                     Горан Шаула

                                                                                                              _____________________