Одлука о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећка „СИМБОЛ“ серија 001

26. август 2022.

Број: 4147-УП/22

Бања Лука, 25.08.2022. године

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу „СИМБОЛ“ серија 001, на које је дата сагласност Републичке управе за игре на срећу број : 06/4-463-1270/21 од 26.05.2021.године  , Управа предузећа на 30. сједници одржаној дана 25.08.2022. године, доноси

 

 О Д Л У К У о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу   инстант срећка „СИМБОЛ“ серија 001

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу „СИМБОЛ“ серија 001, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СИМБОЛ“ серија 001, број 2362-УП/21 од 19.05.2021.године продужава се до 31.12.2022. године.

 

Члан 2.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају,

тј.01.03.2023. године (укључујући и тај дан).

 

    Члан 3.

       За реализацију ове одлуке надлежан је Сектор информационих и комуникационих технологија  и

Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 4.

       Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Предузећа.

 

 

 

Доставити:

–          Сектору за опште, правне и кадровске послове

–          Сектору маркетинга и комерцијале

–          Финансијско рачуноводственом сектору

–          Сектор за информационе и комуникационе технологије

–          ц/о

 

                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                Управе Предузећа

                                                                                                                    Горан Шаула

                                                                                                                _________________